Rize ili, İkizdere ilçesi, Cevizlik ve Gürdere Köyü mevkiinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı XI. Bölge Müdürlüğü tarafından işletilmek istenilen “ER: 3396069 ruhsat numaralı Cevizlik Bazalt Ocağı Projesi” ile ilgili olarak tesis edilen 21/01/2021 tarihli “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararının iptali istemiyle RİZE VALİLİĞİ’ne karşı açılan Rize İdare Mahkemesinin 2021/164 esas sayılı dosyasında 13/09/2021 pazartesi günü saat 11:00’de keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına ilgili keşifte Rize İdare Mahkemesini temsilen naip üye Ali Çelenk’in katılmasına karar verilerek aşağıda adı, soyadı ve unvanı yazılı kişiler bilirkişi seçilmiştir.

BİLİRKİŞİLER                                          :

1- Doç. Dr. Kemal Çelik – Harita Yüksek Mühendisi

Gümüşhane Üniv. Mühendislik Fakültesi   

2-Prof. Dr. Salim Serkan NAS,

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve

Doğa Bilimleri Fakültesi’nde İnşaat Yüksek Mühendisi (Hidrolog)

3- Dr.Hasan EKER- Maden Yüksek Mühendisi

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

4-Hikmet TARAKCİ,

Trabzon Valiliği Katı Atık Birimi’nde Çevre Yüksek Mühendisi

5-Coşkun KUTUROĞLU,

Maçka Tarım İlçe Müdürlüğü’nde Ziraat Mühendisi

6- Doç. Dr. Burak ARICAK,

Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi’nde Orman Yüksek Mühendisi

7-Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Ali GÜCER – Jeoloji Yüksek Mühendisi

Gümüşhane Üniversitesi Jeoloji Mühendislik Bölümü

Dava konusu olan Rize İli İkizdere İlçesi Cevizlik ve Gürdere Köyü sınırları içerisinde işletilmesi planlanan”Cevizlik Bazalt Ocağı” projesi hakkında verilen “Çed Gerekli Değildir” kararının; -Proje alanının Doğu Karadeniz’in dağınık yerleşim yapısı içerisinde, Gürdere ve Cevizlik Köyüne ait bazı konutlara çok yakın olması, iklim değişikliğine neden olacak olması, bölgede iklim değişikliğine bağlı sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri derinleştireceği, bu tarz yatırımların burada yaşayan insanların hayat kalitesini olumsuz etkileyeceği, yer seçimi yönünden yanlış ve uygun olmayan bir coğrafyada planlanmış olacağı,

Taş ocağının faaliyet göstereceği alanın topoğrafya ve eğim açısından uygun olmaması, bu topoğrafyada ilgili mevzuata uygun nitelikte ve PTD’sında belirtildiği şekil ve ölçülerde basamak yapısı ile PTD’sında belirlenen eğim ve ölçülerde palye ve şev oluşturulmasının mümkün olmadığı,

Projenin liman projesi ile entegre bir proje olduğu bu nedenle de PTD ile değil çed başvuru dosyası ile proje etkilerinin ortaya çıkarılması gerektiği, maliyetlerin düşük tutulmasından yatırımcının ekonomik yarar elde ederken, halkın ve canlıların zarar göreceği,

Söz konusu taş ocağı kapsamında duraylılık/stabilite analizi ve patlatma değerlendirme analizi de olmadan Proje Tanıtım Dosyası düzenlenmiş olması, Projenin yapılacağı alandayapılacak patlatmaların zaten heyelanlı bir bölge olan proje alanı ve çevresinde yeni heyelanlara neden olacağı ve mevcut heyelanları tetikleyecek olması,

 Dava konusu “Çed Gerekli Değildir” kararına esas PTD’sında işletme alanının ne şekilde rehabilite edileceğine dair ayrıntılı bir “rehabilitasyon projesi” sunulmamış olması, taş ocaklarından kaynaklı bölgede hiçbir rehabilitasyonun olumlu sonuç vermediği, eski hale getirmenin proje yeri itibariyle olanaksız olduğu ve dosyada bu konuda sözel olarak verilen taahhütlerin yerine getirilerek proje alanın rehabilite edilmesinin mümkün olmadığı,

 İşletme esnasında yapılacak patlatmaların en yakın konutlar üzerindeki hava şoku etkilerinin hesaplanmasında bilimsel olmayan, hatalı hesaplamalar yapıldığı, yılda 312 kere yapılacak patlatmaların proje alanına 230 metre mesafede bulunan konutlar üzerinde zarara yol açacağı, bu konutların oturulmaz hale geleceği,

Bazalt ocağının çok yakınlarında bulunan ve yukarıda dökümü verilen tarım arazileri üzerindeki etkiler konusunda PTD(Proje Tanıtım Dosyası)’sında hiçbir değerlendirme ve analiz yapılmadığı, bu yönüyle PTD’sının eksik olduğu,

Taş ocağında yapılacak Patlatmaların 230 metre yakınındaki konutlardaki gürültü etkileri bilimsel olarak doğru modellenmediği ve yanlış hesaplandığı,

Projenin 230 metre yakınındaki hassas alan evlerde oluşacak toz miktarı hesaplanırken, proje ölçüleri ile uyuşmayan parametrelerin modele girilmesi, yanlış kabuller yapılması, patlatmalar ile ilgili olarak ülkemiz mevzuatında olmayan şekilde kontrollü patlatma verileri kullanılması, patlatma dışındaki faaliyetlerde açık alanda yükleme esnasında uygulanması mümkün olmayan pulvarize toz indirgeme sistemleri kullanılacağı kabulü ile tozuma değerlerinin yirmi kat düşük gösterildiği, ulaşım yolunda tozumanın hatalı olarak sıfır alındığı,

Proje Tanıtım Dosyasında bulunan gürültü ile ilgili raporun yanlış kabuller ile yapıldığı ve bilimsel olarak geçerli olmadığı,

PTD’sında proje etrafında bulunan köylerin içme sularını sağlayan kaynak sularının nasıl etkileneceği konusunda herhangi bir değerlendirme, inceleme ve önlem içermediği gerekçeleriyle;

Usul ve yasaya aykırı olan, çok yakınında bulunan Gürdere ve Cevizlik Köyüne ait konutlar için can ve mal güvenliği açısından telafisi imkansız zararlara neden olabileceği gerekçeleri ile “ER:3396069 Numaralı Cevizlik Bazalt Ocağı” projesi hakkında verilen “Çed Gerekli Değildir” kararının telafisi imkansız zararlar verecek olması ve açıklanan gerekçelerle açıkça hukuka aykırı olması nedeni ile iptaline karar verilmesinin önemini bir kez daha hatırlatarak 13/09/2021 tarihli keşif/bilirkişi incelemesine katılımın önemini hatırlatırız.