İkizderede proje süreçlerinde işletilen her türlü usulsüzlüğe, yöre sakinlerinin anayasal hak ve özgürlüklerinin çiğnenmesine, ‘acele kamulaştırma kararı’na itiraz ediyoruz ve projenin ivedilikle iptali için Ekoloji Kolektifi Derneği olarak CİMER üzerinden şikayet dilekçelerimizi gönderiyoruz!

Dilekçe linki için tıklayın;

 

Dilekçe

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI’na,

 

İkizdere Vadisi, dünyanın öncelikli korunacak 200 ekolojik bölgesinden biridir.

İkizdere İlçesi’nin güneyinden itibaren Kaçkar Dağları’na doğru üst kotları doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı ve kısmen doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescillidir. 

Taş ocağı çalışmaları yapılacak olan İşkencedere Vadisi ise doğal sit alanlarına bitişik, dünyada öncelikli korunacak 200 ekolojik bölgeden biri olan Rize İkizdere Vadisi’nin bir koludur.

Hakkında ÇED Gerekli değildir kararı verilmiş, Cevizlik Bazalt Taş Ocağı’na bitişik Gürdere Bazalt Taş Ocağı adlı ikinci bir ocak için de ön ÇED başvurusunda bulunulmuştur.Sadece Cevizlik Taş Ocağından  yaklaşık 16 milyon ton/yıl taş bölgeden sökülecek, Gürdere bazalt taş Ocağı için de ÇED gerekli değildir kararı verilirse ilave 15 milyon ton/yıl taş daha alınacak olup  tüm canlılar için bölge bir daha yaşanmaz hale gelecektir.

Cevizlik Taş Ocağı çed alanı 24,47 hektar, Gürdere Taş Ocağı çed alanı 19.44 He olarak belirlenmiştir.  Toplam 43,91 He alanda çalışma yapılacaktır. 

İkizdere Vadisi’ndeki çalışma alanı, Cevizlik Köyü ve Gürdere Köyü sakinlerinin evleri ile sınırdır. 230 metreden başlayarak köyün evleri sıralanmaktadır. 

Yörede yaşayanlar “Ormanlık alanda taş ocağı açılmasın, köklerinden kopartılan ağaçlar taşıyla toprağıyla dereye atılmasın, arıcılık, balıkçılık tarım ve hayvancılık faaliyetleri son bulmasın, bölgelerinde heyelanlar gerçekleşmesin, suları kirlenmesin” bu projeye itiraz etmektedirler. 

“Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez.”

Anayasa, Madde 169

Yöre sakinleri, Anayasanın 169. Maddesini esas alarak doğa, tüm canlılar, yaşam hakları için ve usulsüz bir şekilde gerçekleştirilen bu projeye barışçıl bir şekilde itiraz etmektedirler.

Ancak bu kişilerin, devletin kolluk gücü tarafından coplanma, biber gazı sıkılarak gözaltına alınma, hakkında cezai işlem başlatılma, idari para cezaları kesilme gibi uygulamalarla anayasal hak ve özgürlükleri çiğnenmektedir. 

Vadide taş ocağı açabilmek için yapılan hukuksuz müdahalelere itiraz ediyoruz.

2019 yılında İşkencedere Vadisi’ndeki bazalt kayaları almak için ‘SR Tarım’ isimli şirkete, ‘ÇED gerekli değildir’ kararı ile bölgede taş ocağı açması için ruhsat verildi, vadi sakinlerince ilgili karara karşı dava açıldı.

Dava dosyasına rapor hazırlayan uzmanların taş ocağı açılması durumunda vadinin yok olacağını belirtmesi üzerine, Rize İdare Mahkemesince, ‘SR Tarım’ isimli şirketçe alınan “ÇED gerekli değildir” kararı iptal edildi ve proje sona erdi. 

İnsan, doğa ve tüm canlıların temel hak ve özgürlüklerine müdahalelerden biri olan ‘acele kamulaştırma kararı’na bir kez daha itiraz ediyoruz.

2020 yılında Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı İyidere sahil mevkiinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılması planlanan lojistik liman ihalesini 1 milyar 719 milyon lira karşılığında Cengiz İnşaat ve Yapı&Yapı A.Ş. ortaklığı kazandı. Belirtmek gerekir ki taş ocağına ek olarak bahse konu proje deniz dolgusu yapılarak hayata geçirilecek olup sahilin doğal yapısını bozarak bölgede ve deniz ekosisteminde telafisi mümkün olmayan zararlar oluşturacaktır.

Söz konusu limanın, deniz dolgusu, ham madde temini ve bağlantı yolu unsurlarının karşılanması amacıyla İşkencedere Vadisi’nde bulunan Cevizlik ve Gürdere köylerindeki 17 adet parsellik araziler için ‘acele kamulaştırma kararı’ çıkarıldı ve ilgili karar 19 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. 

Bu süreçte işletilen her türlü usulsüzlüğe itiraz ediyoruz.

Yasa gereği 25 hektarın üzerindeki alanlar ÇED olumlu kararı alınması zorunluluğuna tabidir. Ancak Cevizlik Taş Ocağı vadideki alan ÇED’ten muaf tutulabilsin diye 24,47 hektar gösterildi. 

Başvurusu yeni yapılan Gürdere Taş Ocağı için ön ÇED süreci de devam etmekte olup Gürdere Taş Ocağı için de ön ÇED’e tabi alan 19.44 He olarak gösterilmiş durumda. Her iki taş Ocağının raporlarında taşın İyidere Lojistik Liman İnşaatı için çıkarılacağı yazılmıştır. Yani aynı iş kapsamında toplam 43,91 He alanda çalışma yapılacak ama iki projeye bölündüğü ve her iki ocaktaki çalışma alanları 25 He altında tutulduğundan çed süreci yürütülmemiş olacaktır.

Proje ivedilikle iptal edilmelidir.

2021 Şubat ayında, Cevizlik ve Gürdere köylerinde ilan edilen projeye karşı yöre halkınca, yasal itiraz süresi içerisinde “ÇED gerekli değildir” kararının iptali için yargı yoluna başvuruldu. 

18 köylü tarafından 17 Mart 2021 tarihinde Rize Valiliği ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne açılan davada, yöre halkı tarafından ivedilikle ‘iptal’ kararı beklenilmektedir.

Ancak Rize İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma talebinin davalı idarenin savunması alındıktan sonra karara bağlanacağı belirtilmektedir. 

Yürütmeyi durdurma kararı verilişi ertelenerek kasıtlı olarak geciktirilmekte, buna karşın yöre halkının yaşam alanlarını korumak amacıyla gösterdikleri fiili direniş meşru zeminini güçlenerek sürdürmektedir. 

Biyoçeşitlilik, doğa ve canlı türlerinin yaşamı hiçe sayılamayacağı, insan yaşamı ve emeği değersizleştirilemeyeceği gibi, geri dönülmez bir şekilde canlıların yaşam alanları, toprak ve su havzaları da tahrip edilemez.

Yörede yaşayan insanların görüşlerini hiçe sayan, uzmanların raporlarını dikkate almayan, kişilerin hak ve özgürlüklerini kısıtlayarak, kamuoyunu yanıltarak hareket eden, yasaları hiçe sayan ve de hukuki olmayan yollara başvurarak gerçekleştirilmeye çalışılan her türlü projeye karşı olduğumuzu bir kez daha vurgular, yerel ölçekte İkizderelilerin, küresel ölçekte tüm canlıların ekolojik haklarını savunduğumuzu belirtiriz. Canlıların yaşam alanlarının tahrip edilmesine müsaade edemeyiz.

İşbu nedenlerle Rize İkizdere Vadisi bölgesinde yaşayan insanların haklı mücadelelerini destekliyor, bu durumun sonlandırılması amacıyla: İkizdere’deki ER:3396069 NUMARALI CEVİZLİK BAZALT OCAĞI ve ER:3404341 NUMARALI GÜRDERE BAZALT OCAĞI projelerinin derhal durdurulmasını; hak ve özgürlüklerin kullanımını engelleyen kolluk güçleri hakkında soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz. 

                                                                                                                                                EKOLOJİ KOLEKTİFİ DERNEĞİ