Muğla Milas Tuzabat Boksit Maden Ocağı

Muğla ili Milas ilçesi Tuzabat Köyü bölgesindeki halk ve başka illerden örgütlenen çevre ve yaşam hakkı savunucuları yüzyıllardır bulunan çam ormanları başta olmak üzere çevredeki zeytinliklerin,arıcılık faaliyetleri ile çam balı üretimlerinin, temiz su kaynaklarının yapılması planlanan Boksit Maden Ocağı Projesinin yaratacağı tahribat ile tehlikede olduğu iddiasında.

Demireller Tarım Madencilik tarafından açılmak istenen Boksit Ocağı tesisi için hazırlanan Proje Tanıtım Dosyasındaki bilgilere göre yılda 500.000 ton boksit çıkarılacak ve işletilecektir.Çam ormanı,arıcılık faaliyetlerine ve zeytin tarım alanlarına oldukça yakın olan alan proje alanının yeterli rezerv ve ürün kalitesi uygunluğuna sahip olması sebepleri çevre haklarını savunup direnen, tarım arazilerinin veriminin azalacağından tedirgin olan vatandaşları elbette ki tatmin edecek bir sebep olarak görülmemekte.

Planlanan maden ocağı poligonunda ağaç katli tesadüfü!

2 no’lu ÇED poligonunun proje raporundaki hali / 2 no’lu ÇED poligonunun güncel hali

Son günlerde Milasdaki Çam ağaçlarının kesilmelerine şahit olan vatandaşlar ağaç katli olayını soruşturduklarında ‘olası yangınlarda zararı azaltmak adına önlem veya iyileştirme çalışmaları’ cevabını almıştır. Doğanın iyileştirilmesine en ihtiyaç olunan, küresel iklim krizi içerisinde bulunduğumuz bu dönemde Yargöçen Tepesi Mevkiinde toplu ağaç kesimleri katli ile karşılaşan yereldeki vatandaşlar ve çevre savunucuları çok geçmeden yaptıkları araştırmalar doğrultusunda Ağaç katlinin özellikle de planlanan maden ocağının bulunduğu 2.poligonda gerçekleşmesinin tesadüf olmadığını belirterek aynı zamanda da Proje tanıtım raporundaki çelişkilere de dikkat çekmekte.

Özellikle proje raporunun ‘Ulaşım Ağları’ kısmında yer alan Projenin gerçekleşeceği alana ulaşım yolu mevcuttur, fakat yol da talep edilmiştir’’ ibaresi daha proje yazılırken nasıl yeni yol talep edilmiş olabilecegi sorusunu da akıllara getirmektedir.

Ormanlık alanlara müdahalede bulunulmayacak, Orman İdaresi’nden gerekli izinler alınacaktırtaahhütlerinde bulunulan projenin öncesinde güzergahtaki ağaçların yok olması Tarım İl Müdürlüğü 3573 sayılı kanunun 20.maddesinin projede belirtilmemesi, ÇED değerlendirilmesi gerekli değildir raporu alabilmek için maden kapasitesinin 500.000 ton/yıl ve yıkama eleme miktarının 395000 ton/yıl olarak tam limitlerde projede gösterilmesi calışmalara hazırlanmak icin profesyonel bir hazırlık sürecini anımsatmaktadır.

Maden arama ve işletme işlemlerinin gerçekleştirileceği alana en yakın konut 450 m kuzeydoğusunda bulunan Bencik Mahallesine ait konutların ve Yapı kayıt belgeli evlerin proje alanına 750 metre’den daha yakında olması endüstriyel nitelikli atık suyun, üretim aşamasında oluşacak toz emisyonunun zararları ve Kırma Eleme Tesisi sonucu vibrasyon, gürültü,hava kirliliği, toz-partikül fazlalılıklarının oluşacak olması sebepleri ile ruhsat alanı çevresindeki coğrafyayı şimdiden rahatsız etmekte.Boksit madeni projesi hayata geçirildiği takdirde sonuçları bölgenin tarihsel doğal yaşamı, tarımsal önemi, çam balı üretimi, civardaki yerleşim yerleri, çevre canlıları ve ekolojik habitati için ağır olacaktır.

Zeytinlik Yasası İhlal mi Ediliyor?

Proje ile ilgili Bölge sakinlerinin tek umudu Tarım İl Müdürlüğünün 3573 sayılı Kanun’un 20’inci maddesi gereği ‘’Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez’’ olması ki halihazırda proje alanının çok yakın civarında 15’e yakın zeytinlik arazileri mevcut bulunmakta.

Zeytinlik arazilerinin maden ocağı alanlarına yakınlığı

Dünyada çam balı üretiminin %90’ını karşılayan bölgenin Çam ormanları tehlikede

Türkiye, dünyada çam balı üretiminin %90’ını karşılamaktadır ve bunun büyük bir çoğunluğu Muğla’dan sağlanmaktadır.Kıymetli ve endemik bir gıda olan çam balının üretimlerini tehlikeye atacak maden ocağı projesi raporunda bu konuya dikkat çekmemek icin hiç değinilmemiş olması dikkatleri çekmiştir bile.Arıcılığın büyük oranda etkileneceği ve bunun sonucunda da doğal olarak bal üretiminin etkilenecek olması çam balı sektörünü çokca sarsacak gibi gözüküyor.

Bölgedeki son durum

Bölgedeki son durum ise çevre haklarını savunan dolayısıyla da ekolojik tahribatlara karşı duruş sergileyen vatandaşlar ve yereldeki Tuzabat Mahallesi sakinleri boksit madeni karşıtı imza kampanyası başlatmış bir şekilde büyüyerek direnişlerine devam etmekte.