Amaç & Hedefler

Amaçlarımız

Eşitlikçi, özgürlükçü, adil, paylaşımcı; dayanışmayı esas alan bir toplum için mücadele eder. Bu doğrultuda, ekolojik bir toplumsal yaşamın oluşturulmasını, toplumunun ve doğanın birlikte yaşamasının sürdürülebilir koşullara kavuşturulması için biyolojik ve kültürel çeşitliliği korumayı, geliştirmeyi ve iyileştirmeyi amaçlar. Ekolojik yaşama zarar veren üretim, tüketim ilişkilerinin değiştirilmesi için çalışır. Toplumsal eşitsizlik ve adaletsizliğin sonucu olan kırsal ve kentsel ekoloji sorunlarına; toplumsal yoksunluk, yoksulluk, şiddet, doğanın ve doğal hayatın yok edilişi sorunlarına odaklanır. Bu nedenle toplumsal eşitsizliğin ve adaletsizliğin yaşandığı madencilik, enerji, tarım, hayvancılık, su, orman, hava, toprak, iklim değişikliği, barınma, ulaşım, sağlık, eğitim, kentleşme, bilim ve teknoloji, gibi sorun alanlarında çözümler üretir. Biyolojik çeşitliliğin, yerel kültürün, doğanın korunması ve sürdürülebilir kılınması konuları başta olmak üzere yaşamın tüm alanlarında alternatif politikalar geliştirmeyi ve uygulamayı amaçlar. Bu sorunların toplumsal bilince taşınmasına, çözümlenmesine, aşılmasına yönelik köylülerin, çiftçilerin, emeğiyle geçinenlerin örgütlenmesini, kendi kararlarını alabilir kılınmasını, alınan kararların denetlenmesini sağlamayı amaç edinir. Ekoloji yaşamının, ekolojik değerlerin var oluş koşullarının korunması ve geliştirilmesini gözeterek, yönetim ve üretim ilişkilerinin, demokratik, planlı ve özyönetime dayalı olarak örgütlenmesi için yerel ve merkezi yönetim politikaları oluşturmayı amaçlar.

Hedeflerimiz

Ekoloji Kolektifinin iki temel hedefi vardır. Bunlardan birincisi ekolojik sorunları yaşayan yerel hareketlerin bu sorunları ortadan kaldırmak için gerekli kapasiteyi sağlamak ve arttırmak, diğeri ise ekoloji sorunlarına yol açan merkezi ve yerel yönetim politikalarının ortaya çıkmasını engelleme, merkezi ve yerel yönetim politikalarının denetlenebilir kılınmasını sağlama ve ekoloji politikalarının karar alma süreçlerinin demokratikleştirilmesidir.

Ekolojik Sorunları Önleyici Hedefler:

Hedef 1:
– Ekolojik sorunları yaşayan en küçük yerleşim ölçeğinden yola çıkarak, kentte ya da kırda ölçek tanımlayarak yerel örgütlenmeleri belirginleştirmek, halka halka ölçeğin gelişmesini sağlayarak, benzeri yerel grupların toplumsal örgütlenme kapasitelerini arttırmak;
– Ekolojik sorunları yaşayan yerel hareketlerin demokratik, kültürel ve hukuki kapasitesini arttırmak,
– Ekolojik sorunlara karşı yerel grupların sorunlara sahip çıkarak demokratik örgütlenmelerini sağlamak,

Hedef 2:
– Merkezi ve yerel yönetimlerin hukuka uygun karar almalarını sağlamak demokratik karar alım süreçlerini etkinleştirmek, hukuka uygun çalışmalarını denetlenebilir kılmak, yasal yönetsel idari her tür faaliyetin katılımcı kılınmasını sağlamak,
– Yerel grupların tek başlarına ve bir arada örgütlenerek, yurttaş haklarının sınırlarını geliştirmesini sağlamak, bu yolla ekolojik sorunlara çözüm bulmak.

İki temel hedefi eş düzeyde görülerek faaliyet yürütülür, bu hedeflere göre kısa ve orta vadeli stratejiler oluşturulur.

A) Yerel Kapasite Artışının sağlanmasına yönelik örgütlenme Hedefine İlişkin Öncelikli Strateji
1. Ekoloji Kolektifi öncelikli olarak bileşeni olan üyelerinin kendi aralarındaki ve yerel hareketlerin üyeleri arasındaki örgütsel eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı amaç edinir.
2. Ekoloji Kolektifi, kendi örgütsel kimliğini değil, sorunu önceler ve buna yönelik olarak da en geniş taban örgütlenmesini geliştirmeyi gerekli görür.
3. Yerel Toplumsal hareketlerin örgütlenmesine önem verir, bu örgütlerin kendi kendilerini yönetebilir kılınması için çabalar.

B) Yerel Kapasite Artışı Hedeflerimize Yönelik Orta Vadeli Stratejimiz
1. Ekolojik sistemlerin tahrip olması, kültürel çeşitliliği yok ettiğinden, kültürel açıdan güçsüzleşmiş toplum kesimlerinin korunmasını esas alır.
2. Ekolojik sistemlerin korunması için hem kültürel çeşitliliğin hem de biyolojik çeşitliliğin bir ve eşanlı korunmasını esas alır.
3. Tüm ekonomik, sosyal, siyasal düşün ve pratiklerini bu iki temel ilke üzerine kurulması gerektiğine yönelik çalışmalar yürütür.
4. Ekolojik sorunlar sonrasında, toplumda gelişen ve genel olarak da bu sorunların sebebi olarak gösterilen yoksul, güçsüz toplum kesimlerinin sorunun sebebi olmadığını vurgular.
5. Milliyetçi, cinsiyetçi, şoven, ırkçı, türcü söylem ve eylemler karşısında durur ve eşitlikçi, çoğulcu, feminist, özgürlükçü, demokratik, ekolojik bir toplumsal yaşamı vurgular.

C) Merkezi ve Yerel Yönetimlerin Denetlenir Kılınması Hedefi ve Toplum ve Devlet İlişkilerinde Öncelikli Stratejimiz
1. Temsili sistem içinde, siyasal temsilcilerin yerel ve merkezi düzeyde denetimini esas alır.
2. Toplum kesimlerinin temel hak ve özgürlüklerini doğrudan veya dolaylı kullanmasının önündeki engelleri aşmak için çalışmalar yürütür.
3. Yasa koyma faaliyetlerinin denetimi, şeffaflaştırılması, katılımcı kılınması için yasa izleme, raporlandırma, bilgilendirme, yargıya taşıma, kamuoyu yaratma faaliyetlerinde bulunur.
4. Düzenleyici işlemlerden kültürel ve biyolojik çeşitliliği olumsuz etkileyenlere karşı, yargısal denetim yoluyla bu kararların alınması sürecine katılımı mümkün kılmaya çalışır, bu doğrultuda da idarenin işlemlerinin hukuka uygun olmasını denetler.
5. Yerel toplumsal hareketlerin, yargısal yolla karar alma süreçlerine katılmasını etkinleştirmeye çalışır.

D) Merkezi ve Yerel Yönetimlerin Denetlenir Kılınması Hedefi ve Toplum ve Devlet İlişkilerinde Orta Vadeli Stratejimiz
1.Toplumun kendisiyle ilgili toplumsal, kültürel, ekonomik kararları doğrudan belirleyebilmesi için çalışır.
2.Temel hak ve özgürlüklerin sınırının geliştirilmesi için yayınlar çıkartır.
3.Temel hak ve özgürlükleri engellenen grupların, hak arama olanaklarını arttıracak biçimde, onların haklarını güvence altına alacak bilgilendirmede bulunur, bu gruplara karşı açılan davalarda hukuki destek sunar, kendileriyle ilgili alınan bilgi ve belgelere ulaşmaları, teknik ve hukuki kapasitelerinin arttırılmasını amaç edinir.

Ekolojik Sorunları Giderici ve İyileştirirci Hedefler
Ekolojik sorunların ortadan kaldırılması öncelikli olarak bu sorunların doğmasını engellemeye yönelik bakış açısını zorunlu kılmaktadır. Önleyici adımlar başlığı altında, öncelikli olarak bu hedeflere stratejileri doğrultusunda yoğunlaşır. Ekoloji sorunlarının sonuçları ortaya çıkmışsa bu durumda da bu sorundan etkilenen canlı çevrenin, kişilerin ve toplulukların iyileştirilmesi ve kendilerini yenileyebilme olanağına kavuşması için gerekli sorun giderici koşullar üzerine uğraşılır.

Hedef 1: Ekolojik Sorunların Giderilmesini Sağlayıcı Hedefler,
Orta çıkan ekolojik sorun karşısında kamuoyu yaratma, kirliliğe yol açan sorumlu ve sorumlulukların tespiti, İzlenmesi, cezalandırılması için girişimlerde bulunması, hukuki, sosyal yollarla bu sorunların denetiminin sağlanması, kamuoyu süreçleri ve aktif politik toplumsal müdahale araçlarının geliştirilmesi

Hedef 2: Ekolojinin Yenilenmesi ve İyileştirilmesini Sağlayıcı Hedefler
Ekolojik sorunların ortay çıkardığı, İş güvenliği, iş sağlığı, çevre ve yaşama hakkı ihlalleri karşısında zayıf toplum kesimlerinin güçlendirilmesinin sağlanması, devletin bu sorunları yaratanlara idari, hukuki ve cezai yaptırım uygulamasının takibi ve sorun alanlarının rehabilitasyonu için hukuki, sosyal ve politik kamuoyunun örgütlenmesinin sağlanması

Ekoloji Sorunlarıyla İlgili Önleyici, Giderci, Yenilenmeye ve İyileştirmeye Yönelik Hedefler İçin Araçlar

Ekolojik Demokratik Eşitlikçi Toplum İçin Medya Çalışmaları:
1. Farklılikları Ortak Bir Zeminde Düşünmek, Tartışmak ve Eylemek İçin Kolektif Dergi
2. Yerel Gündemi, Dünya Gündemiyle Birleştirmek İçin Ortak Haber Ağı: Ekolojistler
3. Kültürel ve Biyolojik Çeşitliliği Görselleştirmek: Sinekoloji Film Festivali
4. Taban Örgütlerini Güçlendirmek İçin Ekoloji Yayınları –kitaplar, çeviriler, broşürler

Ortak Miras İçin Hukuk Çalışmaları:
1. GDO’ya Hayır Platformu Hukuk Komisyonu Çalışmaları
2. Nükleer Karşıtı Platform Hukuk Komisyonu Çalışmaları
3. Termik Santral Karşıtı Mücadele Hukuk Çalışmaları
4. Altın Madeni Karşıtı Hareket Hukuk Çalışmaları
5. HES ve Su Mücadelelerin Hukuken Desteklenmesi
6. Kültürel Çeşitliliğin Korunmasına Yönelik Hukuk Çalışmaları
7. Kentsel Mücadele ve Kentsel Dönüşüm Mağdurlarının Hukuken Desteklenmesi

Temel Haklar ve Özgürlüklerin Korunması ve Geliştirilmesi İçin Çalışmalar:
Bu çalışmalar bir yandan mevcut hukuk kurallarının toplumsal pratiklerle gelişmesi için, hakların ve özgürlüklerin kullanılmasını sağlama ve geliştirmeye yönelik yasal, yönetsel ve uygulama süreçlerinde çözümlere üretmeye, diğer yandan da mevcut toplumsal pratiklerin düşünsel, felsefi, sosyal, siyasal, kültürel ilişkilerinin gelişmesi için kamuoyu, bilgilendirme, toplantı, forum, atölye, yayın çalışmaları yapmaya odaklanmıştır. Bu çalışmalar aşağıdaki başlıklar altında değerlendirilmektedir.

1. Toplantı Gösteri ve Yürüyüş Hakkı
Yerel Hareketlerin meşru müdafaa ve sivil itaatsizlik kapsamındaki eylemleri nedeniyle açılan davaları takip, Hak ihlaline maruz kalanlara hukuki destek

2. Bilgi ve Belgelere Ulaşma Hakkı
İdareler tarafından verilmeyen bilgi ve belgelere ulaşılması için taban örgütlerinin bilgi ve belgelere ulaşmasını sağlamaya yönelik teknik ve hukuki destek

3. Karar Alma ve Alınan Kararlara Katılma, Yönetme Hakkı
Hak ihlaline maruz kalanların dernek, platform, meclis oluşturması sürecinde tüzük, program ve politika belirlemesine ilişkin hukuki destek

4. Yaşama Hakkı
Ekolojik sorunlar nedeniyle yaşama hakları ihlal edilenlerin mağduriyetini gidermeye yönelik hak arama araçlarını öğretme ve etkinleştirme, dava açma, izleme ve idarenin ve şirketlerin denetim altına alınmasını sağlama

5. Kent Hakkı
Kentsel dönüşüm, ulaşım, kentsel yenileme, afet politikaları düzenleme ve uygulamaları nedeniyle barınma haklarından mahrum kalanların, kamusal ve müşterek alanlara ulaşamayanların ihlal edilen kent haklarının yeniden tesisi

6. Çevre Hakkı
Orman, mera, kıyı, göl, sulak alan gibi doğal ve sit alanı niteliğinde bulunan kültürel mirasın korunması için ekolojik mücadele araç ve kavramlarının geliştirilmesi

7. Gıda Egemenliği Hakkı
Üretici ve Tüketicilerin sağlıklı gıdaya erişimini güvence altına alacak bilinçlendirme, bilgilendirme, örgütlenme ve karar alma süreçlerine katılmalarını sağlamaya yönelik destek

8. Su Hakkı
Nitelikli, ücretsiz, temiz suya ulaşma olanağından yoksun kentliler ile su varlıklarına ulaşma olanaklarını yitirmeye başlamış kırsaldaki kişi ve toplulukların suya erişimine yönelik çalışmalar yürütmek